null

Beste bezoeker, wij maken gebruik van Cookies op onze webshop. Wat doen deze Cookies precies? Als eerst: wij maken gebruik van Google Analytics, op basis van Analytics houden wij in de gaten of we onze webshop eventueel kunnen verbeteren. U blijft helemaal anoniem en wij zien niet wie u bent het is echt alleen om te kijken wat onze bezoekers 'gemeen' hebben.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop en reparatie & onderhoud  

Hieronder treft u aan de algemene voorwaarden van Motorplaza Groningen B.V., gevestigd te Groningen aan het adres Kieler Bocht 57 alsmede Motorplaza Heerenveen B.V., gevestigd te Heerenveen aan het adres Mars 24;

Op alles wat wij online via onze websites verkopen, zijn de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing;

Contactgegevens verkoper/reparateur:

Motorplaza Groningen B.V.          
Kieler Bocht 57, 9723 JA Groningen
Telefoon: 050 547 0100

webmail@motorplaza.net
K.v.K. 02088057
BTW nr. NL 8142.14.083.B.01

Motorplaza Heerenveen B.V
Mars 24, 8448 CP Heerenveen

Telefoon: 0513 683 239

webmail@motorplaza.net
K.v.K. 01128283 
BTW nr. NL 8191.20.984.GN.18.0043

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de fysieke verkoop van motoren, onderdelen en toebehoren alsmede reparaties van motoren, onderdelen en toebehoren;
 • de motor: een motorvoertuig welke is voorzien van een Nederlands kenteken, dan wel wordt voorzien van een Nederlands kenteken;
 • de in te kopen motor: een motor die in het kader van een overeenkomst door de koper bij wijze van inruil aan de verkoper wordt verkocht;
 • de koopovereenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte motor, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
 • de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor, dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
 • de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • de reparateur: degene die met betrekking tot een motor en/ of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die motor, onderdelen en toebehoren wordt/is verstrekt;
 • schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook communicatie per e-mail, fax en app/sms verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit en authenticiteit daarvan voldoende vaststaat.

Koop en verkoop motor

Artikel 1: De aanbieding

 1. De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn van aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij door verkoper aangegeven termijn. 
 2. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. 
 3. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig als deze door de verkoper schriftelijk is bevestigd. 
 4. Indien geen termijn van aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de motor onverkocht is gebleven.

Artikel 2: De overeenkomst

 1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. 
 2. Van een schriftelijke overeenkomst dient verkoper een afschrift aan de koper te verstrekken.

Artikel 3: De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de motor en eventueel de in te kopen motor, beide met eventuele toebehoren;
 • de prijs van de motor op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen motor op het afgesproken moment van levering van die motor;
 • de afleveringskosten van de motor;
 • de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt;
 • de wijze van betaling.

Artikel 4: Prijswijzigingen

 1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte motoren te allen tijde doorberekend;
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1 mogen naast de bovengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs van nieuwe motoren worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5: Het risico voor de motor

 1. De motor is tot het tijdstip van feitelijke levering aan koper voor rekening en risico van de verkoper. 
 2. De eventueel in te kopen motor wordt pas eigendom van verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. 
 3. Tot dat tijdstip is de in te kopen motor voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten dienaangaande voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6: De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de motor dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
 2. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de motor nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 
 3. Indien de verkoper toerekenbaar tekort schiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. 
 4. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
 5. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 6. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste leveringstermijn is overschreden. 

Artikel 7: Annulering

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst schriftelijk te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Het annuleren van de koopovereenkomst  kan tot de motor is geleverd.
 2. De koper is gehouden om binnen 1 week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde motor. 
 3. Indien de koper binnen 15 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. 

  

Reparatie en onderhoud

Artikel 8: De opdracht

 1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk of elektronisch gegeven door de opdrachtgever. 
 2. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. 
 3. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9: Prijsopgave en termijn

 1. De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 
 2. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 3. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. 
 4. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. 
 5. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. 
 6. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10: De rekening

 1. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. 
 2. Deze rekening dient bij aflevering te zijn voldaan. Credit cards worden niet geaccepteerd. 

Artikel 11: Stallingskosten 

 1. Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de motor niet heeft afgehaald, kan de reparateur stallingskosten in rekening brengen. 
 2. De stalling kan zowel binnen als buiten zijn, de kosten van deze stalling bedragen 10 euro per dag. 

Artikel 12: Retentierecht 

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de motor, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de motor niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motor niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet;
 • een geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter, tenzij de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13: Vervangen onderdelen

 1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld en eigendom van de reparateur zonder dat de opdrachtgever hiervoor een vergoeding krijgt, tenzij hij daar van tevoren uitdrukkelijk om heeft verzocht. 
 2. Onderdelen die voor garantie geclaimd worden, worden nooit ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 14: Schadetaxatie

 1. Indien de reparateur in opdracht van opdrachtgever een schadetaxatie verricht, komen deze taxatiekosten voor rekening van opdrachtgever. Reparateur treedt eerst met opdrachtgever in overleg indien de taxatie dermate complex is, dat een derde ingeschakeld moet worden. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien vervolgens een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motor met de reparateur wordt overeengekomen. 
 2. De taxatiekosten worden achteraf berekend.

 

Garantie

Artikel 15: Garantie

 1. Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.;
 2. Op gebruikte motoren verleent de verkoper, de hiernavolgende garantie, tenzij de koper uitdrukkelijk schriftelijke heeft verklaard af te zien van garantie. 
 3. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder garantie op gebruikte motoren, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden daar(inferieure wegen-brandstof etc).
 4. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de motor weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding;
 5. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties;
 6. De aanspraken op de garantie vervallen indien: 
  • De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  • De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; 
  • Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.
 1. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.
 2. Mocht er reparatie in het buitenland noodzakelijk zijn, dan dient reparateur hiervan in kennis te worden gesteld (voor reparatie). In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

Algemene bepalingen

Artikel 16: De betaling

 1. De schuld(en) van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. 
 2. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de motor of onderdelen of na verrichte diensten. 
 3. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper/reparateur aangegeven banknummer op het tijdstip van levering;
 4. Indien uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 1 maand na de verzending van de factuur in;
 5. Koper/opdrachtgever mag de betalingsverplichting jegens verkoper/reparateur niet opschorten en de bevoegdheid van koper/opdrachtgever tot verrekening is uitgesloten. 
 6. Alle incassokosten en andere kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag betaald te krijgen, worden op koper/opdrachtgever verhaald. Deze kosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.. De buitengerechtelijke kosten worden vastgelegd op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25,00 Euro. In geval van een consument bedraagt dit de wettelijke staffel voor incassokosten.

Artikel 17: Eigendomsrecht

 1. De geleverde motor blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. 
 2. Ook zolang de motor nog niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening WA + casco te verzekeren en te doen onderhouden. 
 3. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. 
 4. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 18: Overmacht

 1. Indien verkoper/reparateur geheel of gedeeltelijk tekortschiet in de nakoming van de verplichting jegens koper/opdrachtgever, kan dit tekortschieten niet verkoper/reparateur worden toegerekend indien  de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten haar macht van is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: -tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; -oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; -sabotage, boycot, staking of bezetting; -machineschade;-diefstal uit de magazijnen; -bedrijfsstoornissen; -maatregelen van de overheid; -slecht weer; -blikseminslag; -brand, -overstromingen.
 2. Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is verkoper/reparateur niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper/opdrachtgever voortvloeiende schade en kan verkoper/reparateur naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten respectievelijk de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Verkoper / reparateur is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen noch voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen. De in dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper / reparateur.
 2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper / reparateur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 3. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voormelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de koper/opdrachtgever ter zake van de overeenkomst/opdracht aan verkoper/reparateur reeds voldane en/of verschuldigde bedrag (BTW niet meegerekend), voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen. 
 4. Claims die verband houden met vermeende aansprakelijkheid van verkoper/reparateur dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en onderbouwd te worden ingediend bij verkoper/reparateur. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter.
 5. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt door koper/opdrachtgever alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

Artikel 20: Slotbepalingen

 1. Op alle transacties is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar verkoper/reparateur gevestigd is, tenzij Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.  

 

Gratis verzending vanaf 50 euro
GRATIS VERZENDING

Vanaf € 75,00

Gratis retourneren
RETOURRECHT

30 dagen garantie

Zorgeloos online bestellen
Veilig online betalen

Zorgeloos online bestellen

Ruim aanbod
Product op voorraad?

Zelfde werkdag verstuurd

Ontvang het laatste nieuws, updates en aanbiedingen